Rolnictwo i Gospodarka Gruntami

Urząd Miejski w Wołczynie -  46-250  Wołczyn ul. Dworcowa 1

 Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

 realizuje zadania w zakresie: 

v       inicjowania oraz prowadzenia spraw związanych z zamianą prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym i cywilnym,

v       aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego,

v       udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,

v       prowadzenie spraw dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,

v       prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i placów , numeracja nieruchomości oraz opracowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie nadania , zmiany bądź likwidacji nazw ulic i placów,

v       wydzierżawianie, użyczenia nieruchomości komunalnych z wyjątkiem lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie PGKiM Spółka z o.o. w Wołczynie,

v       wydzierżawianie gruntów  , do czasu faktycznego ich zainwestowania, na cele rolnicze

v       przekazywanie gruntów komunalnych we władanie jednostkom organizacyjnym Gminy,

v       naliczanie opłat adiacenckich,

v       sprzedaż nieruchomości na rzecz ich dotychczasowych najemców oraz w trybie przetargu w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami,

v       zamiana nieruchomości związana z regulacją stanów prawnych,

v       nabywanie mienia na rzecz Gminy Wołczyn  z mocy prawa  na podstawie ustaw

-         z dnia 10 maja 1990 r „ przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – art. 5 ust. 1 ( Dz. U. Nr 32 poz. 190 z późn. zm.)

-        z dnia 19 października 1991roku ‘ o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu  Państwa’ – art.13 ust.2 ( Dz. U. Z 1995 roku Dz. U. Nr 57 poz. 299 z późn. zm.)

v      nabywanie mienia na rzecz Gminy Wołczyn  na wniosek gminy na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku „ przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – art. 5 ust. 4 ( Dz. U. Nr 32 poz. 190 z późn. zm.)

v      zakładanie ksiąg wieczystych i ujawnianie zmian w istniejących księgach wieczystych,

v      nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą,

v      wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,

v      wydawanie zezwoleń na uprawę maku  po uzyskaniu zgody Wojewody Opolskiego,

v      konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych

Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców.

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym.

Zamiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzw i krzewów.

 

 

Informacja wytworzona przez Wiesława Skotnik dnia 09.03.2004
Opublikowana przez Wiesława Skotnik dnia 09.03.2004. Odsłon 8956, Wersja 1drukuj
 
Początek strony