Dowody dla dzieci 5-18 lat

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat

 

 Ogólny opis

 1. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty.

 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.

 3. W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku, wymagana jest obecność dziecka.

 4. Dowód osobisty wydany osobie w wieku:

  1. 5 - 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,

  2. 13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub opiekun prawny.

 5. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku

  -wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

 2. Jedna fotografia.

  1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.

  3. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

  4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.

  Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:

  1. Z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.

  2. Noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.
  Formularz wniosku możliwy do wydruku w postaci pliku PDF
  / w dole strony / należy wydrukować dwustronnie w formacie A-4.

 3. Zezwolenie sądu opiekuńczego na wydanie dowodu osobistego (w przypadku gdy wniosek składa opiekun prawny małoletniego).

 4. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa

 

 Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

   Urząd Miejski w Wołczynie

   Wydział Spraw Społeczno - Obywatelskich i Obronnych

   Biuro Dowodów Osobistych pok. nr 17

   tel. (77) 4188 340 wew. 226

  2. Przesłać drogą elektroniczną - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

 2. W przypadku niemożności złożenia wniosku w organie gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, Wnioskodawca powiadamia organ, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
  W tej sytuacji, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.
  Jeżeli jednak, przyczyny złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego poza siedzibą gminy okażą się nieuzasadnione, nastąpi odmowa przyjęcia wniosku z pouczeniem o konieczności złożenia wniosku osobiście w organie gminy lub w formie dokumentu elektronicznego.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.
  Dowód osobisty , Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.

 2. Odmawia się wydanie dowodu osobistego, w przypadku gdy:

  1. Fotografia załączona do wniosku przesłanego w postaci elektronicznej, nie spełnia określonych prawnie wymogów.

  2. Wnioskodawca złożył wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych.

  Odmowa ma postać decyzji administracyjnej. Wydanej decyzji administracyjnej nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.

 3. Dowód osobisty wydany osobie w wieku:

  1. 5 - 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,

  2. 13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub opiekun prawny.

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131, z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).

 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity, Dz.U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.).

 

Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 27.03.2015
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 31.03.2015. Odsłon 2921, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony