Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Informacje ogólne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Wołczyn, tj: miasto Wołczyn oraz 20 sołectw.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołczynie, Zespołem Interdyscyplinarnym, Grupą Roboczą przy ZI, Posterunkiem Policji w Wołczynie, Strażą Miejską w Wołczynie, jednostkami oświatowymi.

Gminna Komisja została powołana Zarządzeniem Nr 389 /2013 Burmistrza Wołczyna z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skład komisji:

  1. Waldemar Antkowiak - przewodniczący Komisji
  2. Beata Siwak - sekretarz
  3. Anna Dorociak - członek
  4. Beata Górska - Markowicz - członek
  5. Dorota Marynowska - Florczak - członek
  6. Karol Polak - członek
  7. Jarosław Nylec - członek

Zakres działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.

Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy o narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:

 

Przepisy prawne:

Siedziba Komisji:


Urząd Miejski w Wołczynie

ul. Dworcowa 1

46-250 Wołczyn

 

tel. 77 41 88 344 (wew. 205 lub 221)

Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 28.07.2020 9:09
Opublikowana przez Beata Siwak dnia 28.07.2020 9:09. Odsłon 2811, Wersja 6