Gospodarka Przestrzenna

U R Z Ą D   M I E J S K I

W   W O Ł C Z Y N I E

46- 250 WOŁCZYN   UL. DWORCOWA 1

 

 

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Gospodarka przestrzenna - sprawy prowadzi Henryk Malkiewicz

 

 


POŁOŻENIE I WIELKOŚĆ GMINY

Gmina Wołczyn położona jest w północnej części województwa opolskiego, wchodzi w skład powiatu Kluczborskiego.

Gmina graniczy :

od północy z gminą Trzcinica i Rychtal (gminy województwa Wielkopolskiego)

od zachodu z gminą Domaszowice

od południa z gminą Pokój i Murów

od wschodu z gminą Kluczbork i Byczyna

 

W obrębie terytorium gminy , w jej środkowej części , leży miasto Wołczyn (pow. 7 km2)

Powierzchnia gminy Wołczyn wynosi 240 km2 co stanowi 2,8 % obszaru województwa. jest to po gminach Głubczyce, Grodków i Namysłów największa obszarowo gmina województwa opolskiego.Przez teren gminy przebiega jedna linia kolejowa, dwutorowa, zelektryfikowana relacji Kluczbork – Oleśnica. W ciągu tej linii na terenie gminy zlokalizowane są stacje kolejowe w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej.

Ponadto przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu regionalnym nr 451 relacji Kluczbork – Namysłów – Oleśnica.

Gminę tworzy miasto i 21 wiejskich jednostek osadniczych :

W zakresie gospodarki przestrzennej, zadaniem własnym gminy jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy w tym :Gmina Wołczyn posiada sporządzone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – UCHWAŁA NR XXXV/261/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn.


do ściągnięcia (format *.rar)
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy WołczynGmina Wołczyn posiada sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego :

        - Załącznik nr 1

        - Załącznik nr 2

- Uchwała nr XIV/122/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28.11.2007r 
(opublikowana w D.Urz. województwa opolskiego nr 7, poz. 201 z dnia 01.02.2008r. 

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 5

- Załącznik nr 6

- Załącznik nr 7

- Załącznik nr 8

- Załącznik nr 9

- Załącznik nr 10

- Załącznik nr 11

- Załącznik nr 12

- Załącznik nr 13

- Załącznik nr 14

- Załącznik nr 15

- Załącznik nr 16

Zamiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny.

 

Zamiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów.

  


 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna 

 

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WOŁCZYN

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego

Plan nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, lecz wyrysów i wypisów z planu oraz pozwolenia na budowę.Decyzję (o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy) wydaje się tylko i wyłącznie w przypadku braku planu.

Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów (art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Z 2003 r Nr 80, poz. 717)

Za wypisy i wyrysy pobiera się opłatę skarbową.

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. od wypisu:
  • do 5 stron - 30 zł
  • powyżej 5 stron - 50 zł
 2. od wyrysu:
   • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą
    stronie formatu A4 - 20 zł
   • nie więcej niż - 200zł
Informacja wytworzona przez Henryk Malkiewicz dnia 28.05.2015 12:02
Opublikowana przez Tomasz Olejnik dnia 28.05.2015 12:02. Odsłon 30834, Wersja 20