Gospodarka Przestrzenna

U R Z Ą D   M I E J S K I

W   W O Ł C Z Y N I E

46- 250 WOŁCZYN   UL. DWORCOWA 1

 

 

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Gospodarka przestrzenna - sprawy prowadzi Henryk Malkiewicz

 

 


POŁOŻENIE I WIELKOŚĆ GMINY

Gmina Wołczyn położona jest w północnej części województwa opolskiego, wchodzi w skład powiatu Kluczborskiego.

Gmina graniczy :

od północy z gminą Trzcinica i Rychtal (gminy województwa Wielkopolskiego)

od zachodu z gminą Domaszowice

od południa z gminą Pokój i Murów

od wschodu z gminą Kluczbork i Byczyna

 

W obrębie terytorium gminy , w jej środkowej części , leży miasto Wołczyn (pow. 7 km2)

Powierzchnia gminy Wołczyn wynosi 240 km2 co stanowi 2,8 % obszaru województwa. jest to po gminach Głubczyce, Grodków i Namysłów największa obszarowo gmina województwa opolskiego.Przez teren gminy przebiega jedna linia kolejowa, dwutorowa, zelektryfikowana relacji Kluczbork – Oleśnica. W ciągu tej linii na terenie gminy zlokalizowane są stacje kolejowe w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej.

Ponadto przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu regionalnym nr 451 relacji Kluczbork – Namysłów – Oleśnica.

Gminę tworzy miasto i 21 wiejskich jednostek osadniczych :

 • Bruny

 • Brynica

 • Brzezinki

 • Duczów Wielki

 • Duczów Mały

 • Gierałcice

 • Komorzno

 • Krzywiczyny

 • Ligota Wołczyńska

 • Markotów Mały

 • Markotów duży

 • Rożnów

 • Skałągi

 • szymonków

 • Świniary Wielkie

 • Świniary małe

 • Szum

 • Wąsice

 • Wierzchy

 • Wierzbica Dolna

 • Wierzbica Górna

W zakresie gospodarki przestrzennej, zadaniem własnym gminy jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy w tym :

 • uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.Gmina Wołczyn posiada sporządzone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVI/163/97 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 1997 r (studium nie jest aktem prawa miejscowego).

do ściągnięcia (format *.rar)
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy WołczynGmina Wołczyn posiada sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego :

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Markotow Duży

  - Uchwała nr XXXII/198/98 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 lutego 1998r

  (opublikowana - Dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 13/98 z dn. 23.04.98 poz. 70)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zainwestowania wsi Rożnów

  - Uchwała nr XXXVII/220/98 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 czerwca 1998 r

  (opublikowana - Dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 27/98 z dnia 18.06.98 r. Poz. 219)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno

  - Uchwała nr VII/57/99 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29.kwietnia 1999 r

  (opublikowana - Dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 20/99 z dnia 30.06.99 r, poz. 74)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny

  - Uchwała nr XVI/114/99 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 1999 r

  (opublikowana - Dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 16 z dnia 29.02.2000 r., poz. 61)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna

  - Uchwała nr XVI/115/99 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 1999r.

  (opublikowana -Dziennik Urzędowy Wojwwódzki nr 16 z dnia 29.02.1999r., poz. 62)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów gminnego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej

  - Uchwała nr XXIII/146/2000 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 sierpnia 2000 r.

  (opublikowana – Dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 60 z dnia 5.10.2000 2., poz. 330)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna

  - Uchwała nr XXXIX/270/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25.04.2002 r

  (opublikowana – dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 50 z dnia 12.06.2002 r., poz. 717)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

  - Uchwała nr XLVI/300/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29.08.2002 r 

        - Załącznik nr 1

        - Załącznik nr 2

 • (opublikowana – dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 103 z dnia. 14.10.2002 r., poz. 1348)

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

- Uchwała nr XIV/122/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28.11.2007r 
(opublikowana w D.Urz. województwa opolskiego nr 7, poz. 201 z dnia 01.02.2008r. 

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 5

- Załącznik nr 6

- Załącznik nr 7

- Załącznik nr 8

- Załącznik nr 9

- Załącznik nr 10

- Załącznik nr 11

- Załącznik nr 12

- Załącznik nr 13

- Załącznik nr 14

- Załącznik nr 15

- Załącznik nr 16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowegoPlan nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, lecz wyrysów i wypisów z planu oraz pozwolenia na budowę.Decyzję (o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy) wydaje się tylko i wyłącznie w przypadku braku planu.Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów (art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Z 2003 r Nr 80, poz. 717)

Za wypisy i wyrysy pobiera się opłatę skarbową.

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. od wypisu:
  • do 5 stron - 30 zł
  • powyżej 5 stron - 50 zł
 2. od wyrysu:
   • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą
    stronie formatu A4 - 20 zł
   • nie więcej niż - 200zł 

Informacja wytworzona przez Henryk Malkiewicz dnia 03.03.2008
Opublikowana przez Tomasz Olejnik dnia 04.03.2008. Odsłon 30834, Wersja 9drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 24  prawy
Początek strony