Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej - wykaz firm

Urząd Miejski Wołczynie uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Wołczyn prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Wołczyna wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.),
 3. ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu/zamiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wołczyn.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis są kompletne i zgodne z prawdą.
 4. Dowód uiszczenia należnej zapłaty opłaty skarbowej:
 • za wydanie zaświadczenia/zmiany zaświadczenia,
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • za poświadczenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa lub prokury - przy składaniu kopii dokumentu.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis/zmianę do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

OPŁATY:

 1. 50 zł – opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej,
 2. 25 zł – opłata skarbowa za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie rozszerzenia wpisu,
 3. 17 zł -  opłata skarbowa za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie zmiany adresu lub nazwy firmy,
 4. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy (w tym prokura),
 5.  5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wołczynie 40 8876 0009 0000 1036 2000 0001
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

OŚWIADCZENIA: o poniższej treści:

Oświadczam, że:

1.  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2.  znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 250)

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1.      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2.      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3.      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego o dpowiedniego stanu technicznego;

2.   utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3.   spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4.  zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1.   przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1987);

2.   przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Załącznik nr 1. Wzór wniosku

Załącznik nr 2. Oświadczenie

 

Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 14.12.2012
Opublikowana przez Marcin Dłubak dnia 24.04.2019. Odsłon 4706, Wersja 7drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony