Stypendia i zasiłki szkolne

 

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WOŁCZYN

Podstawa prawna


Stypendia socjalne dla uczniów/wychowanków/słuchaczy 2013/2014


Wraz z nowym rokiem szkolnym 2013/2014 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 16 września 2013 roku w szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn lub w Urzędzie Miejskim w Wołczynie 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1 (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji II piętro, pok. 37). W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy złożyć do dnia 15.10.2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie lub przesłać drogą pocztową.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:

 

Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalnego, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), czyli 456 zł netto. Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jed. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

To co uważa się za dochód zostało szczegółowo opisane w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.).

 

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

Stypendium nie przysługuje:

 

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:


Wnioskodawca składa wniosek na każdego ucznia indywidualnie. Oznacza to, że rodzic musi złożyć tyle wniosków ile ma uczących się dzieci. W związku z tym, że do każdego wniosku będzie wydana odrębna decyzja, wnioskodawca będzie musiał okazać się dowodami zakupu potwierdzającymi poniesione wydatki na każdego ucznia oddzielnie, do wysokości przyznanego uczniowi świadczenia.

Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego, określonymi w dalszej części informacji. W roku szkolnym 2013/2014 obowiązują wydatki poniesione na cele edukacyjne zgodnie z poniższym załącznikiem: wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego.
Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna - sprzedaży.

Do składanych wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego m. in.:

 

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub decyzję o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych (w formie zasiłku okresowego lub stałego) z Ośrodka Opieki Społecznej w Wołczynie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodów rodziny ucznia i wynosi 106,00 zł lub 121,90 zł miesięcznie.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się niezwłocznie po powstaniu zdarzenia losowego będącego podstawą ubiegania się o zasiłek, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.


Zdarzeniem losowym uzasadniającym przyznanie zasiłku są:

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.


O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń/słuchacz, który spełnia łącznie następujące kryteria:


POZOSTAŁE INFORMACJE

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne dla rodziców/uczniów/słuchaczy w następujących miejscach:

 

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

 

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wołczyna.

 

Osobą z ramienia Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji ds. stypendiów i zasiłków szkolnych jest:

Tel. 077-418-83-44 wew.224 lub 225

Interesanci w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych przyjmowani są w pokoju nr 37 Urzędu Miejskiego w Wołczynie od poniedziałku do piątku w godzin Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2013ach od 7:30 do 15:30.

 

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2013

2. Wzor zaswiadczenia o zarobkach

3. Zaswiadczenie dyrektora szkoly kolegium osrodka

4. Oswiadczenie o jednorazowym dochodzie

5. Wzor umowy kupna sprzedazy uzywanych ksiazek

6. Wzor upowaznienia

7. Oswiadczenie osoby niezarejestrowanej w Powiatowym Urzedzie Pracy

8. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego 2013

9. Uchwala Rady Miejskiej w Wolczynie XXIII/192/2008

Informacja wytworzona przez dnia 22.08.2013 7:59
Opublikowana przez Tadeusz Olejnik dnia 22.08.2013 7:59. Odsłon 3883, Wersja 1