Stypendia i zasiłki szkolne

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WOŁCZYN

Podstawa prawna


Stypendia socjalne dla uczniów/wychowanków/słuchaczy 2014/2015


Wraz z nowym rokiem szkolnym 2014/2015 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2014 roku w szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn lub w Urzędzie Miejskim w Wołczynie 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1 (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji II piętro, pok. 37). W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy złożyć do dnia 15 października 2014 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie lub przesłać drogą pocztową.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie stypendium szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

 

Dochód uprawniający do pomocy:

 

Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalnego, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), czyli 456 zł netto. Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jed. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

To co uważa się za dochód zostało szczegółowo opisane w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.).

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

 

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 

 


Wnioskodawca składa wniosek na każdego ucznia indywidualnie. Oznacza to, że rodzic musi złożyć tyle wniosków ile ma uczących się dzieci. W związku z tym, że do każdego wniosku będzie wydana odrębna decyzja, wnioskodawca będzie musiał okazać się dowodami zakupu potwierdzającymi poniesione wydatki na każdego ucznia oddzielnie, do wysokości przyznanego uczniowi świadczenia.

 

Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego, określonymi w dalszej części informacji. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązują wydatki poniesione na cele edukacyjne zgodnie z poniższym załącznikiem: wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego.
Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna - sprzedaży. 

Do składanych wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego m. in.:

 

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub decyzję o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych (w formie zasiłku okresowego lub stałego) z Ośrodka Opieki Społecznej w Wołczynie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodów rodziny ucznia i wynosi 106,00 zł lub 121,90 zł miesięcznie.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego. „Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu - kolei, wydarzeń życia", tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. 


Zdarzeniem losowym uzasadniającym przyznanie zasiłku są m. in.:

Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się niezwłocznie po powstaniu zdarzenia losowego będącego podstawą ubiegania się o zasiłek, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.


O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń/słuchacz, który spełnia łącznie następujące kryteria:


 

POZOSTAŁE INFORMACJE

 


 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne dla rodziców/uczniów/słuchaczy w następujących miejscach:

 

Opłaty

 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wołczyna.

 

Osobą z ramienia Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji ds. stypendiów i zasiłków szkolnych jest:

Tel. 077-418-83-44 wew.234 lub 235

Interesanci w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych przyjmowani są w pokoju nr 37 Urzędu Miejskiego w Wołczynie od poniedziałku do piątku w godzin Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2013ach od 7:30 do 15:30.

 

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015,

2. Wzór zaświadczenia o zarobkach,

3. Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka,

4. Oświadczenie o jednorazowym dochodzie,

5. Wzór umowy kupna sprzedaży używanych książek,

6. Wzór upoważnienia,

7. Oświadczenie osoby niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,

8. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego 2014/2015,

9. Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXIII/192/2008 z dnia 29 października 2008 roku.

Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2014 11:03
Opublikowana przez Tadeusz Olejnik dnia 21.08.2014 11:03. Odsłon 3882, Wersja 2