OGŁOSZENIE (wygasły...)

Cena wywoławcza działki wynosi 31 868 zł.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium, w kasie tut. Urzędu, w wysokości 10% ceny wywoławczej nie później niż na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. do 17 czerwca 2013roku do godz. 9.00.
Wadium zwraca się osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wraz z podatkiem Vat należnym zgodnie z obowiązującymi przepisami przy sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę, wpłaca się do kasy tut. Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , który zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi również koszty sporządzenia dokumentacji szacunkowej oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Burmistrz Wołczyna w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 213

 

Burmistrz
Jan Leszek Wiącek

 


powrót...
Załączniki:
ogloszenie
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2013
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2013. Wygasa 20.06.2013. Odsłon 1152, Wersja 1
Początek strony