OGŁOSZENIE O PRZETARGU (wygasły...)

Uwaga ! Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Przetarg , odbędzie się w dniu 21 lipca 2011 roku na każdą działkę oddzielnie , o godzinie 9 00 ( działka nr 911) , 1000 ( działka nr 913) , 1100 ( działka nr 917), 1200 ( działka nr 1038 ) w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 18 lipca 2011 roku do godz.. 9 00 ( działka nr 911) , 1000 ( działka nr 913) , 1100 ( działka nr 917) 1200 ( działka nr 1038 ) .
Wpłacone wadium ,na każdą działkę oddzielnie , upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom ( niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu) , które przetargu nie wygrały. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego
najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , który zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie ( pokoju nr 30)

Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.


Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach

Od 15 czerwca 2011 roku do 14 lipca 2011 roku


Burmistrz Wołczyna
Jan Leszek Wiącek


powrót...
Załączniki:
przetarg
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.06.2011
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.06.2011. Wygasa 15.07.2011. Odsłon 1223, Wersja 1
Początek strony