Ogłoszenie o przetargu (wygasły...)


Przetarg , odbędzie się w dniu 2 grudnia 2008 roku na każdą działkę oddzielnie , o godzinie 9 00 ( działka nr 218/12) , 1000 ( działka nr 218/13) , 1100 ( działka nr 218/14), 1200 ( działka nr 218/15 i 1300 ( działka nr 217/7) w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 28 listopada 2008 roku do godz.. 9 00 ( działka nr 218/12) , 1000
( działka nr 218/13) , 1100 ( działka nr 218/14), 1200 ( działka nr 218/15 i 1300 ( działka nr 217/7) w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Wpłacone wadium ,na każdą działkę oddzielnie , upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom ( niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu) , które przetargu nie wygrały. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego
najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej t.j. w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie ( pokoju nr 30)

Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.


Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach

Od 27 października 2008 roku do 25 listopada 2008 roku

Burmistrz
mgr Jan Leszek Wiącek

powrót...
Załączniki:
ogloszenie
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.10.2008
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.10.2008. Wygasa 26.11.2008. Odsłon 1199, Wersja 1
Początek strony