O G Ł O S Z E N I E O PR Z E T A R G U (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E O R Z E T A R G U

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603. ) , § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 )

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie.

k.m.: 8
Nr działki: 703/2 w 32/1000
Powierzchnia: 0,0170 ha
Nr KWObciążenia: 39330 brak obciążeń
Położenie i opis nieruchomości,przeznaczenie w planie: Leśna 5A( lokal mieszkalny nr 14) stan istniejący bud. mieszkaniowe wielorodzinne
cena wywoławcza: 14 034 zł
Koszty dodatkowe z tyt. sporządzenia dokumentacji: 217,00zł

Uwaga! W związku z oddaniem działki w użytkowanie wieczyste obowiązuje I-sza wpłata stanowiąca 20% wartości działki przy budownictwie mieszkaniowym płatna najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego i opłata roczna w wysokości 1 % wartości działki przy budownictwie mieszkaniowym płatna do 31 marca każdego roku. Opłata roczna może być aktualizowana w okresach nie krótszych niż jeden rok. Do opłat powyższych doliczany jest podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Przetarg , odbędzie się w dniu 9 października 2006 roku o godzinie 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Wołczynie ( sala nr 32 ).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 6 października 2006 roku do godz. 1000
Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej t. j. w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie ( pokój nr 30 )

Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.


Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach

od 5 września 2006 roku do 4 października 2006 roku


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Kazimierz Kostera dnia 05.09.2006
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 05.09.2006. Wygasa 09.10.2006. Odsłon 2410, Wersja 2
Początek strony