O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U (wygasły...)

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) , § 3 ust.1, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wierzbicy Górnej


k.m.: 1


nr działki: 978/1


Powierzchnia: 0,1842 ha

Nr KW Obciążenia: 70771- brak obciążeń

położenie i opis nieruchomości,przeznaczenie w planie: teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną z usługami


cena wywoławcza: 9 210 zł

koszty dodatkowe z tyt. sporzą- dzenia dokumentacji: 223,96zł

Uwaga! Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Przetarg , odbędzie się w dniu 22 września 2005roku o godzinie 1100 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 19 września 2005 roku do godz. 1100
Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom ( niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu) , które przetargu nie wygrały. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej t. j. w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie ( pokój nr 30 )

Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.


Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach

od 19 sierpnia 2005 roku do 17 września 2005 roku .

Burmistrz
mgr Jan Leszek Wiącek

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.08.2005
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.08.2005. Wygasa 17.09.2005. Odsłon 1136, Wersja 1
Początek strony