Ogłoszenie o przetargu (wygasły...)

Wieś Szymonków nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego - przeznaczenie stan istniejący budownictwo mieszkaniowo - użytkowe .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 89 465 zł .
Przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2011 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie ulica Dworcowa 1 - sala nr 32 .
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 31 maja 2011roku do godz. 1000.
Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu . Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni , licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty sporządzenia operatu szacunkowego ( przed zawarciem aktu notarialnego ) oraz koszty zawarcia umowy notarialnej
Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

Szczegółowych informacji dot. przetargu udziela Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Wołczynie ( pokój nr 30 ) tel . 0-77 4188424 wew. 213


powrót...
Załączniki:
Ogłoszenie
Informacja wytworzona przez Mieczysław Tymrakiewicz dnia 04.05.2011
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011. Wygasa 04.06.2011. Odsłon 1181, Wersja 1
Początek strony