O G Ł O S Z E N I E O III-im R Z E T A R G U (wygasły...)

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603. ) , § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 )

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie.


k.m. 8


Nr działki 703/2 w 32/1000


Powierzchnia: 0,0170 ha


Nr KW : 39330

Obciążenia : brak obciążeń


Położenie i opis nieruchomości, przeznaczenie w planie: Leśna 5A(lokal mieszkalny nr 14) stan istniejący bududownictwo mieszkaniowe wielorodzinne


cena wywoławcza: 13 400 zł

Koszty dodatkowe z tyt. sporządzenia dokumentacji : 217,00zł

Uwaga! W związku z oddaniem działki w użytkowanie wieczyste obowiązuje I-sza wpłata stanowiąca 20% wartości działki przy budownictwie mieszkaniowym płatna najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego i opłata roczna w wysokości 1 % wartości działki przy budownictwie mieszkaniowym płatna do 31 marca każdego roku. Opłata roczna może być aktualizowana w okresach nie krótszych niż jeden rok. Do opłat powyższych doliczany jest podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Przetarg , odbędzie się w dniu 8 lutego 2007 roku o godzinie 900 w sali Urzędu Miejskiego w Wołczynie ( sala nr 32 ).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 5 lutego 2007 roku do godz. 900
Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej t. j. w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie ( pokój nr 30 )

Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.


Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach

od 4 stycznia 2007 roku do 2 lutego 2007 roku


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.01.2007
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.01.2007. Wygasa 02.02.2007. Odsłon 1202, Wersja 1
Początek strony