OGŁOSZENIE (wygasły...)

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w działce wynosi 69 000 zł .

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012 roku o godzinie 900
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie ulica Dworcowa 1 ( sala nr 32) .
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium, w kasie tut. Urzędu,
w wysokości 10% ceny wywoławczej nie później niż na trzy dni przed otwarciem przetargu tj. do 17 kwietnia 2012 roku do godz. 900

Wadium zwraca się osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy tut. Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, który zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca ponosi również koszty sporządzenia dokumentacji szacunkowej oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej.


Uwaga! W związku z oddaniem działki w użytkowanie wieczyste obowiązuje I-sza wpłata stanowiąca 20% wartości działki przy budownictwie mieszkaniowym płatna najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego i opłata roczna w wysokości 1 % wartości działki przy budownictwie mieszkaniowym płatna do 31 marca każdego roku. Opłata roczna może być aktualizowana w okresach nie krótszych niż jeden rok. Do opłat powyższych doliczany jest podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami .


Burmistrz Wołczyna w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu .

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie
( pokój nr 30) .

Burmistrz
mgr Jan Leszek Wiącek

 


powrót...
Załączniki:
ogłoszenie
Informacja wytworzona przez Wiesława Skotnik dnia 26.03.2012
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2012. Wygasa 21.04.2012. Odsłon 1142, Wersja 1
Początek strony