Nr RiP.340-6/08 na dowóz uczniów w roku szkolnym 2008/09 (wygasły...)

Wołczyn, dnia 4 sierpnia 2008 roku

RiP.340-6/08

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zamieszczonego na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych – http://www.portal.uzp.gov.pl pod numerem 167066 z dnia 22.07.2008 roku.

Zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zostało rozstrzygnięte w następujący sposób:

1.Trasa nr 1: Komorzno – Bruny – Skałągi – Wołczyn - Świniary Wielkie/Małe - Wierzbica Dolna - Wierzbica Górna PKP/Duczów Mały - Wołczyn

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) unieważniono postępowanie nr RiP 340-6/08 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie, prowadzonych przez Gminę Wołczyn, w dni nauki szkolnej w okresie od 1 września 2008 roku do 19 czerwca 2009 roku włącznie.
W wymienionej części postępowania cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 1.

2.Trasa nr 2: Wołczyn - Duczów Mały - Wierzbica Górna PKP – Wołczyn – Szum – Wąsice - Wołczyn

Działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) wybrano ofertę nr 1 firmy:
PRZEWÓZ OSÓB
WIESŁAW MALEJKI
Gierałcice, ul. Opolska 27 46-250 Wołczyn
Liczba złożonych ofert na zadanie nr 2: 1
Liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia wykonawcy: 0
Cena oferty: 91 809,08 zł brutto
Cena wybranej oferty: 91 809,08 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięć złotych i osiem groszy).

3.Trasa nr 3: Wołczyn - Markotów Mały – Wołczyn – Brynica – Wąsice – Brynica – Wąsice – Gierałcice - Wołczyn

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) unieważniono postępowanie nr RiP 340-6/08 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie, prowadzonych przez Gminę Wołczyn, w dni nauki szkolnej w okresie od 1 września 2008 roku do 19 czerwca 2009 roku włącznie.
W wymienionej części postępowania w przewidzianym terminie nie złożono żadnej oferty.

4.Trasa nr 4: Wołczyn - Ligota Wołczyńska – Kup - Wołczyn

Działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) wybrano ofertę nr 2 firmy:
TRANSPORT OSOBOWY PRZEWÓZ DZIECI
Usługi Turystyczne
Stanisław Nalepa
46-112 Świerczów, ul. Brzeska 2B
Liczba złożonych ofert na zadanie nr 4: 1
Liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia wykonawcy: 0
Cena oferty: 27 409,63 zł brutto
Cena wybranej oferty: 27 409,63 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze.

Z up. Burmistrza Wołczyna
mgr inż. Bogusław Adaszyński
Z-ca Burmistrzapowrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.08.2008
Opublikowana przez Tadeusz Olejnik dnia 04.08.2008. Wygasa 12.08.2008. Odsłon 2375, Wersja 2
Początek strony