OGŁOSZENIE (wygasły...)

Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2012 roku o godzinie 1000

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31 316 zł

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium, w kasie tut. Urzędu, w wysokości 10% ceny wywoławczej nie później niż na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. do dnia 1 czerwca 2012 roku do godziny 1000 .
Wadium zwraca się osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wraz z podatkiem Vat należnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ,wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego
w Wołczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , który zostanie ustalony w ciągu
21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi również koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjno - szacunkowej oraz koszty zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz Wołczyna w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.
Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie,
pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 213

Data emisji: 2 maja 2012 rok
Kwota : 220 zł + Vat
Jednocześnie upoważnia się .
Do wystawienia faktury bez naszego podpisu.
Nasz NIP 751- 17- 50- 349


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.05.2012
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2012. Wygasa 05.06.2012. Odsłon 1270, Wersja 1
Początek strony