Burmistrz Wołczyna ogłasza przetarg nieograniczony (wygasły...)

Burmistrz Wołczyna


ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie i Duczowie Małym ,wolnych od obciążeń i zobowiązań .


 


Przetarg , na każdą nieruchomość oddzielnie , odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015 roku :


I . o godz.900 - przetarg na sprzedaż działki położonej w Wołczynie obejmującej nr 53/12 o powierzchni 0,7239 ha przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jedno- i wielorodzinne ( KW OP1U/00087864 /2 )


- cenawywoławcza 352 539,00 zł ,


 


II. o godz.1000 - przetarg na sprzedaż działki położonej w Duczowie Małym obejmującej nr 5/2 o powierzchni 0,4404 ha stanowiącej rolę (KW działkiOP1U/00069961/5)


- cena wywoławcza 24 060,00 zł


 


III. o godz. 10 30 przetarg na sprzedaż działki położonej w Duczowie Małym obejmującej nr 75 o powierzchni 0,51 ha stanowiącej nieużytek (KW OP1U/00041504 /2)


- cena wywoławcza 6 450,00 zł


 


IV. o godz.1100 - przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Duczowie Małym, obejmującej działki nr nr 78/6 i 78/7 o łącznejpowierzchni 0,1448ha, stanowiącej rolę i pastwisko ,KW OP1U/ 00041504/2,


cena wywoławcza 4 344,00 zł.


 


Wieś Duczów Mały nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości w poz. II-IV przeznaczone są na cele rolne


Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium,w wysokości 10% ceny wywoławczej , na każdą nieruchomość oddzielnie , w kasie tut. Urzędu, lub na konto bankowe 40 8876 0009 1036 2000 0001 BS Wołczyn w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 roku . Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy .


Wadium zwraca się osobom , które przetargu nie wygrały niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności .


Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy tut. Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , który zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi również koszty sporządzenia dokumentacji szacunkowej oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej.


Burmistrz Wołczyna w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.


Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 213


Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach


od 23 lipca 2015 roku do 21 sierpnia 2015 roku


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Wiesława Skotnik dnia 23.07.2015
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 23.07.2015. Wygasa 21.08.2015. Odsłon 2038, Wersja 2
Początek strony