O G Ł O S Z E N I E o II-gim P R Z E T A R G U (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E o II-gim P R Z E T A R G U

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603. ) , § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 )

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzezinkach .


k.m.: 3


nr działki: 211/8


Powierzchnia 0,1342 ha

Nr KW, Obciążenia 41766 , brak obciążeń

Położenie i opis nieruchomości,przeznaczenie w planie, terminy zabudowy: brak planu, stan istniejący -teren zabudowy mieszkaniowej (budynek po byłym przedszkolu)


cena wywoławcza: 59 000 zł

Koszty dodatkowe z tyt. sporządze-nia dokumentacji 968,18zł
Przetarg , odbędzie się w dniu 25 września 2006 roku o godzinie 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Wołczynie. ( sala nr 32 )

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 22 września 2006 roku do godz. 1000
Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej t. j. w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie ( pokój nr 30 )

Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.
Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach
od 22 sierpnia 2006 roku do 20 września 2006 roku
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.08.2006
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.08.2006. Wygasa 20.09.2006. Odsłon 1132, Wersja 1
Początek strony