OGŁOSZENIE O PRZETARGU (wygasły...)


Przetarg , odbędzie się w dniu 19 czerwca 2008 roku o godzinie 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Wołczynie ( sala nr 32 ).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 16 czerwca 2008 roku do godz. 1000
Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej t. j. w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie ( pokój nr 30 )

Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach od 13 maja 2008 roku do 11 czerwca 2008 roku
Burmistrz
mgr Jan Leszek Wiącek

powrót...
Załączniki:
Przetarg
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.06.2008
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.06.2008. Wygasa 20.06.2008. Odsłon 1254, Wersja 1
Początek strony