O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U (wygasły...)O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603. ) , § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 )

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie.Przetarg , odbędzie się w dniu 19 czerwca 2008 roku o godzinie 900 w sali Urzędu Miejskiego w Wołczynie ( sala nr 32 ).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 16 czerwca 2008 roku do godz. 900
Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej t. j. w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie ( pokój nr 30 )

Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.


Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach od 13 maja 2008 roku do 11 czerwca 2008 roku


Burmistrz
mgr Jan Leszek Wiącek

powrót...
Załączniki:
Przetarg
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.06.2008
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.06.2008. Wygasa 20.06.2008. Odsłon 1141, Wersja 1
Początek strony