O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U (wygasły...)

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) , § 3 ust.1, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołczynie

k.m. 1


nr działki 1/ ­12


Powierzchnia 0,3803ha

Nr KW 39892

Obciążenia - brak obciążeń

położenie i opis
nieruchomości,
przeznaczenie w planie, : ul. Poznańska - tereny zabudowy wytwórczo-składowej w tym produkcyjnej, składów i magazynów, baz budowlanych, baz sprzętowo transportowych,oraz innych baz i zapleczy produkcyjnych


cena wywoławcza 48 108 zł


koszty
dodatkowe
z tyt. sporzą- dzenia dokumentacji: 961,93zł

Uwaga! Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg , odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2006roku o godzinie 900 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 7 kwietnia 2006 roku do godz. 900
Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom ( niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu) , które przetargu nie wygrały. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej t .j. w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie ( pokój nr 30 )

Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.


Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach

od 8 marca 2006 roku do 6 kwietnia 2006 roku .


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.03.2006
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.03.2006. Wygasa 06.04.2006. Odsłon 2458, Wersja 2
Początek strony