OGŁOSZENIE (wygasły...)

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w działce wynosi 52 000 zł .

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2012 roku o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie ulica Dworcowa 1 ( sala nr 32) .

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium, na każdą nieruchomość oddzielnie , w kasie tut. Urzędu, w wysokości 10% ceny wywoławczej nie później niż na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. 19.09. 2012roku, do godz. 900 .

Wadium zwraca się osobom , które przetargu nie wygrały, niezwłocznie , nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę , która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy tut. Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , który zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi również koszty sporządzenia dokumentacji szacunkowej oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Uwaga!

W związku z oddaniem działki pod lokalem mieszkalnym,w użytkowanie wieczyste obowiązuje I-sza wpłata stanowiąca 20% wartości działki przy budownictwie mieszkaniowym płatna najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego i opłata roczna w wysokości 1 % wartości działki przy budownictwie mieszkaniowym płatna do 31 marca każdego roku. Opłata roczna może być aktualizowana w okresach nie krótszych niż jeden rok.
Do opłat powyższych doliczany jest podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami .


Burmistrz Wołczyna w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu .

Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie Miejskim w Wołczynie ( pokój nr 30) - telefon 77 4188424 w.213.

Burmistrz
mgr Jan Leszek Wiącek


powrót...
Załączniki:
OGLOSZENIE
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.08.2012
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2012. Wygasa 22.09.2012. Odsłon 1416, Wersja 1
Początek strony