Ogłoszenie o przetargu (wygasły...)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2010 roku o godz. 1000 .

Cena wywoławcza wynosi 75 000 zł .

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium , w kasie tut. Urzędu,
w wysokości 10% ceny wywoławczej nie później niż na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. 20 lipca 2010r. do godz.
, 1000 .

Wadium zwraca się osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego w Wołczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej tj., w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi również koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjno-szacunkowej oraz koszty zawarcia umowy notarialnej .

Burmistrz Wołczyna w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.


Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 113Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek


powrót...
Załączniki:
Ogłoszenie
Informacja wytworzona przez Wiesława Skotnik dnia 23.06.2010
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2010. Wygasa 24.07.2010. Odsłon 1132, Wersja 1
Początek strony