OGŁOSZENIE O PRZETARGU (wygasły...)

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2011 roku o godz. 900.

Cena wywoławcza wynosi 30 121 zł .

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium, w kasie tut. Urzędu,
w wysokości 10% ceny wywoławczej nie później niż na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. 4 listopada 2011r. do godz. 9 00 .
Wadium zwraca się osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostaje na
poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca
się do kasy Urzędu Miejskiego w Wołczynie najpóźniej w dniu zawarcia
umowy notarialnej, który zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi również koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjno-szacunkowej w wysokości 276,00zł oraz koszty zawarcia umowy notarialnej .
Burmistrz Wołczyna w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 213

Burmistrz
mgr Jan Leszek Wiącek


powrót...
Załączniki:
ogloszenie
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.10.2011
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2011. Wygasa 08.11.2011. Odsłon 1232, Wersja 1
Początek strony