O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U (wygasły...)


O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) , § 3 ust.1, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Krzywiczynach

k.m.: 2


Nr działki: 233


Powierzchnia: 0,0799ha

Nr KW 41 716

Obciążenia- brak obciążeń

położenie i opis nieruchomości,przeznaczenie w planie: teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej


cena wywoławcza: 4 100 zł

Koszty
dodatkowez tyt. sporzą- dzenia dokumentacji: 264,24zł

Przetarg , odbędzie się w dniu 15 września 2006roku o godzinie 1000 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 12 września 2006 roku do godz. 1000
Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom ( niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu) , które przetargu nie wygrały. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej t .j. w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie ( pokój nr 30 )

Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.


Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach
od 11 sierpnia 2006 roku do 9 września 2006 roku .
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.08.2006
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.08.2006. Wygasa 09.09.2006. Odsłon 1114, Wersja 1
Początek strony