Ogłoszenie o przetargu (wygasły...)

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiczynach


k.m.
nr działki
Powierzchnia Nr KW
Obciążenia położenie i opis
nieruchomości,
przeznaczenie w planie,
cena wywoławcza koszty
dodatkowe
z tytułu sporządzenia dokumentacji

5
103/20,14 ha
nieużytek
41716


- brak obciążeńdziałka położona poza obowiązującym planem,
342 zł
218,06 zł

Przetarg , odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2007 roku o godzinie 1000 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 10 sierpnia 2007 roku do godz. 1000
Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom ( niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu) , które przetargu nie wygrały. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego
najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej t.j. w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie ( pokoju nr 30)

Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach

Od 11 lipca 2007 roku do 9 sierpnia 2007 roku


powrót...
Załączniki:
Ogłoszenie
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.07.2007
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2007. Wygasa 10.08.2007. Odsłon 1140, Wersja 1
Początek strony