Burmistrz Wołczyna (wygasły...)

Burmistrz Wołczyna

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Gminie Wołczyn, wolnych
od obciążeń i zobowiązań .
Przetarg , na każdą nieruchomość oddzielnie , odbędzie się w dniu 2 października 2014 roku :

I . o godz. 900 - IV-ty przetarg - na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 61,30m 2 + piwnica o pow. uż. 7,22m 2 w budynku Rynek 14 w Wołczynie wraz z udziałem w działce nr 666/42 o powierzchni 0,0241 ha wynoszącym 15/100 części ( , KW działki OP1U/00065275/1 ) - cena wywoławcza 55 000,00 zł ,
II. o godz. 1000 - III-ci przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 49,00m2 + piwnica o powierzchni użytkowej 13,45m2 w budynku przy ulicy Dworcowej 19 w Wołczynie wraz z udziałem w działce nr 401 o powierzchni 0,1734 ha wynoszącym 106/1000 części ( KW działki nr OP1U/00070927/5 )- cena wywoławcza 38 000 zł .
III. o godz.1100 - I- szy przetarg - na sprzedaż nieruchomości obejmującej działki nr nr 151/1 i 154 o łącznej powierzchni 4,68ha, położonej w Skałągach ,ujawnionej w KW OP1U/ 00041553/0, wieś Skałągi nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zalesienie - cena wywoławcza 128 910 zł.
IV. o godz. 12 00 - I-szy przetarg na sprzedaż działki nr 514 o powierzchni 0,0600ha położonej w Skałągach , ujawnionej w KW nr OP1U/00043158/5 ,wieś Skałągi nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy jednorodzinnej
- cena wywoławcza 19 050zł
V. o godz. 1300 - I-szy przetarg na sprzedaż działki nr 4 o powierzchni 0,4124ha , położone j w Wołczynie , ujawnionej w KW Nr OP1U/00017758 /0 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczonej symbolem RO/UR - tereny ogrodu i sadu przydomowego - dopuszcza się możliwość przeznaczenia terenu pod lokalizację funkcji usług rzemieślniczych nieuciążliwych - cena wywoławcza 173 620zł

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium, na każdą nieruchomość oddzielnie , w kasie tut. Urzędu, w wysokości 10% ceny wywoławczej nie później niż na 3 dni przed otwarciem przetargu tj.do 29 września 2014 r. do godz. 900 ( lokal mieszkalny Rynek 14 ) , do godz.1000 ( lokal mieszkalny Dworcowa 19 ) ,do godz. 1100 ( 151/1 i 154 Skałągi), do godz.1200 ( 514 Skałągi), do godz.1300 ( 4 w Wołczynie )
Wadium zwraca się osobom , które przetargu nie wygrały niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Kwota wadium wpłacona przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej należności , a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wraz z podatkiem Vat należnym zgodnie
z obowiązującymi przepisami przy sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę ( 4 w Wołczynie ), wpłaca się do kasy tut. Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , który zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca ponosi również koszty sporządzenia dokumentacji szacunkowej oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Burmistrz Wołczyna w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.
Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 213


Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach

od 28 sierpnia 2014 roku do 26 września 2014 roku


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 28.08.2014
Opublikowana przez Marcin Dłubak dnia 28.08.2014. Wygasa 26.09.2014. Odsłon 1243, Wersja 1
Początek strony