O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U (wygasły...)


O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603. ) , § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 )

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie.

k.m. 3

Nr działki": 236 w 127/1000

Powierzchnia: 0,0711 ha


Nr KW, Obciążenia: 56 481, brak obciążeń


Położenie i opis nieruchomości,przeznaczenie w planie: Namysłowska 31( lokal mieszkalny nr 3) stan istniejący bud.mieszkaniowe wielorodzinne


cena wywoławcza: 13 700 zł

Koszty dodatkowe z tyt. spo- rządzenia dokumenta-cji: 212,18zł

Przetarg , odbędzie się w dniu 25 września 2006 roku o godzinie 900 w sali Urzędu Miejskiego w Wołczynie ( sala nr 32 ).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 22 września 2006 roku do godz. 900
Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej t. j. w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie ( pokój nr 30 )

Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.


Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach

od 22 sierpnia 2006 roku do 20 września 2006 roku
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.08.2006
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.08.2006. Wygasa 20.09.2006. Odsłon 1118, Wersja 1
Początek strony