O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U (wygasły...)

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 263 z późn. zm. ) , § 3 ust.1 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gierałcicach


k.m. 4


Nr działki 83/3


Powierzchnia: 0,2046ha

Nr KW : 41558

Obciążenia: brak obciążeń

położenie i opis nieruchomości, przeznaczenie w planie, terminy zabudowy :tereny zabudowy jednorodzinnej


cena wywoławcza: 15 038 zł

Koszty dodatkowe z tyt. sporządzenia dokumentacji: 263,04zł

Uwaga! Do ceny wynegocjonowanej zostanie doliczony podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Przetarg, odbędzie się w dniu 8 lutego 2007 roku o godzinie 1000 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 5 lutego 2007 roku do godz. 10 00
Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium wygrywającego przetarg , zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu, wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia aktu notarialnego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej t. j. w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

Dodatkowych informacji dot. przetargu można uzyskać w pokoju 30 tut. Urzędu .


Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach

od 4 stycznia 2007 roku do 2 lutego 2007 roku

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.01.2007
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.01.2007. Wygasa 02.02.2007. Odsłon 1141, Wersja 1
Początek strony