Burmistrz Wołczyna Ogłasza przetargi nieograniczone (wygasły...)

Burmistrz Wołczyna

 

Ogłasza przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie, wolnych od obciążeń i zobowiązań .

Przetarg, na każdą nieruchomość oddzielnie, odbędzie się w dniu 4 października 2019 roku :

 

I . o godz. 9 00– przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 1080

o pow. 0,09680ha położonejw Wołczynie,ujawnionej w KW nr OP1U/00073787/2 ( bez obciążeń

i zobowiązań).

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy

jednorodzinnej .

- cena wywoławcza 56 500,00 zł ,

II. o godz. 930 - przetarg na sprzedaż przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obejmującej

działkę nr 53/20o pow. 0,2911ha położonejw Wołczynie,ujawnionej w KW nr OP1U/00073787/2

( bezobciążeń i zobowiązań ).

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele usługowe.

- cena wywoławcza 322 000,00 zł

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami .

 

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium,w wysokości 10% ceny wywoławczej , na każdą nieruchomość oddzielnie , w kasie tut. Urzędu, lub na konto bankowe 40 8876 0009 0000 1036 2000 0001 BS Wołczyn w terminie do dnia 1 października 2019 roku . Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy .

Wadium zwraca się osobom , które przetargu nie wygrały niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności .

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy tut. Urzędu

Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , który zostanie ustalonyw ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi również koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Burmistrz Wołczyna w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.

 

 

Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77/4188424 w. 213.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie www.bip.wolczyn.pl

w dniach od 29 sierpnia 2019 roku do 28 września 2019 roku.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Wiesława Skotnik dnia 29.08.2019
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 29.08.2019. Wygasa 28.09.2019. Odsłon 446, Wersja 1
Początek strony