Ogoszenie o II-gim Przetargu (wygasły...)

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Krzywiczynach .


k.m.
Nr działki
Powierzchnia Nr KW
Obciążenia położenie i opis
nieruchomości,
przeznaczenie w planie,
cena wywoławcza Koszty
dodatkowe
z tyt. sporzą- dzenia dokumentacji

2
39

0,10ha

41716

- brak obciążeń
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
( budynek po byłym przedszkolu )
62 400
296,34zł
Przetarg , odbędzie się w dniu 10.09 2007roku o godzinie 1000 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu ,nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 7.09 2007 roku do godz. 1000
Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium zwraca się osobom ( niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu) , które przetargu nie wygrały. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej t .j. w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie ( pokój nr 30 )

Burmistrz Wołczyna, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.


Ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach

od 7 sierpnia.2007 do 6 września 2007 roku .powrót...
Załączniki:
przetarg
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.08.2007
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.08.2007. Wygasa 07.09.2007. Odsłon 1095, Wersja 1
Początek strony