OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORZNIE

Burmistrz Wołczyna

ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie

Oznaczenie organu prowadzącego: Gmina Wołczyn ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn
Nazwa i adres placówki oświatowej: Szkoła Podstawowa w Komorznie, 46-264 Krzywiczyny, Komorzno ul. Główna 31.

I. Do konkursu może przystąpić osoba: która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna  odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2578):

1. Będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce oświatowej;

2) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskała:

            a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,

            b) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,                                                                   

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 984, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 104);

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 672 oraz z 2023 r. poz. 1672), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, oraz spełnia wymagania określone w części I.1 pkt. 2-11 ogłoszenia lub;

2) jest zatrudniona na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub jest zatrudniona na stanowisku innym niż określone powyżej, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub jest urlopowana bądź zwolniona z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854) - spełniając wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

3. Niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w części I.1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 ogłoszenia.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Komorznie;

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby   niebędącej nauczycielem;

3. Oświadczenie zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub  świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6. W przypadku cudzoziemca - poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 672, z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca, lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 104);

11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020  r., poz. 2141, z późn. zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 roku;

12. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;    

13. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (imieniem i nazwiskiem, dokładnym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego), z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie” w terminiedo 06 maja 2024 r. do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta lub sekretariacie Urzędu Miejskiego albo przesłać  pocztą na adres: Urząd Miejski  w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn. O zachowaniu terminu, również dla przesyłek pocztowych (w tym kurierskich), decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Adres skrytki  Gminy Wołczyn:

Skrytka ePUAP:/qds775s6rf/SkrytkaESP

3. Na żądanie organu prowadzącego Szkołę Podstawową w Komorznie, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w rozdziale II ust. 4-7, 12 i 13.

4. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „Stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia.

5. Złożenie oferty po terminie lub brak któregokolwiek ze wskazanych w ogłoszeniu dokumentów skutkuje odmową dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wołczyna.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i na piśmie przez przewodniczącego komisji konkursowej, nie później, niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji. W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej, powiadomienie kandydata o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego nastąpi drogą elektroniczną.   

8. Komisja konkursowa przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata  lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

IV. Klauzula informacyjna dla kandydata.

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wołczyn, reprezentowana przez Burmistrza Wołczyna.

2. Z Administratorem – Burmistrzem Wołczyna można skontaktować się pisemnie na adres siedziby: Urząd Miejski w Wołczynie, 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowej 1 lub poprzez adres e-mail: info@wolczyn.pl

3. Administrator – Burmistrz Wołczyna wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail rodo@wolczyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie, w szczególności w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku dyrektora, na które kandydat składa ofertę, jak również w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:
a) przepisy Kodeksu pracy w zakresie danych określonych w art. 22¹; art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki, trybu pracy komisji konkursowej;
b) zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit. a) jeżeli przekazane zostaną dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane wynikające z dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie;
c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu (art. 6 ust. 1 lit.b); Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane wyłącznie dla celów związanych z prowadzonym konkursem i ewentualnym powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, gdy zostanie Pani/Pan wyłoniona/y w wyniku tego konkursu jako kandydat;
e) uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w zakresie danych zebranych podczas konkursu. Administrator ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić czy Pani/Pan spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie i czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie;
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art.9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia Pani/Pana danych osobowych;
c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
d) w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzane są dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora;
g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody;
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane komisji konkursowej.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły przez okres 2 miesięcy. W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony żaden kandydat na stanowisko dyrektora lub gdy Pani/Pan nie zostanie wyłoniona/y jako kandydat na stanowisko dyrektora Pani/Pana dane, po upływie 2 miesięcy od momentu zakończenia konkursu, zostaną zniszczone. Dane osoby, której zostanie powierzone stanowisko dyrektora będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.Załączniki:
Zarzadzenie nr1173-2024 Burmistrza Wolczyna z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie ogloszenia konkursu na dyrektora Szkoly Podstawowej w Komorznie.pdf
Ogloszenie o konkursie.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 11.04.2024
Opublikowana przez Kamila Tymkiewicz dnia 11.04.2024. Wygasa 06.05.2024. Odsłon 64440
1