Aktualności

Obwieszczenie_RI.6733.3.2021

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA Stosownie do art. 51 ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z dnia 2021.04.22 z póź. zm.) Burmistrz Wołczyna zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej wraz z oświetleniem i z więcej...
Aktualizacja: 14.10.2021 Utworzono: 14.10.2021

Informacja o dotacji dla spółek wodnych

informacja o dotacji dla spółek wodnych
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2021 Utworzono: 06.09.2021

archiwum... Początek strony