Wymeldowania

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Wołczynie
Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
pok. nr 16 (parter Urzędu)
Tel. 77 4188 446 wew. 225
e-mail: meldunki@wolczyn.pl

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty:
• druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego"
do pobrania poniżej lub w pok. nr 16 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
• w przypadku wymeldowania tylko dziecka (bez rodziców) konieczny jest odpis skrócony aktu urodzenia

Sposób załatwienia sprawy:
wydanie potwierdzenia wymeldowania z pobytu stałego

Opłaty:
bez opłat

Czas załatwienia sprawy:
od ręki

Inne informacje:
- wymeldowania można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu
- wymeldowania dokonuje się osobiście lub poprzez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę małoletnią lub inną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

Tryb odwoławczy:
----

Załącznik:

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 

 Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:
• druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące" do pobrania poniżej lub w pok. nr 16 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
• w przypadku wymeldowania tylko dziecka (bez rodziców) konieczny jest odpis skrócony aktu urodzenia

Sposób załatwienia sprawy:
wydanie potwierdzenia o wymeldowaniu z pobytu czasowego

Opłaty:
bez opłat

Czas załatwienia sprawy:
od ręki

Inne informacje:
- wymeldowania można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu
- wymeldowania dokonuje się osobiście lub poprzez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa -  (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę małoletnią lub inną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

Tryb odwoławczy:
----

Załącznik:

Zgłoszenie wymeldowania  z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 

 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 Wymagane dokumenty:
• druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące" do pobrania poniżej lub w pok. nr 16 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
• ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

Sposób załatwienia sprawy:
- wydanie potwierdzenia o wymeldowaniu z pobytu czasowego

Opłaty:
bez opłat

Czas załatwienia sprawy:
od ręki

Inne informacje:
- wymeldowania można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu
- wymeldowania dokonuje się osobiście lub poprzez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę małoletnią lub inną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

Tryb odwoławczy:
----

Załącznik:

 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 

 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego do 3 miesięcy

Wymagane dokumenty:
- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

Sposób załatwienia sprawy:
- wymeldowania dokonuje się ustnie
- wydanie potwierdzenia o wymeldowaniu z pobytu czasowego
 
Opłaty:
bez opłat

Czas załatwienia sprawy:
od ręki

Inne informacje:
- wymeldowania dokonuje się osobiście
- cudzoziemiec opuszczający miejsce pobytu czasowego przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca
- za osobę małoletnią lub inną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

Tryb odwoławczy:
----

 

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty:
• druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące" do pobrania poniżej lub w pok. nr 16 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
• w przypadku zgłoszenia wyjazdu tylko dziecka (bez rodziców) konieczny jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

 Sposób załatwienia sprawy:
wydanie potwierdzenia zgłoszenia emigracji czasowej

Opłaty:
bez opłat

Czas załatwienia sprawy:
od ręki

Inne informacje:
- osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd (najpóźniej w dniu wyjazdu) oraz powrót (najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu)
- za osobę małoletnią lub inną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- w zastępstwie osoby obowiązanej do zgłoszenia wyjazdu zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Tryb odwoławczy:
----

 Załącznik:

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 

 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 Wymagane dokumenty:
- podanie o wymeldowanie, zawierające szczegółowe wyjaśnienie czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania oraz wskazanie aktualnego miejsca pobytu, zakładu pracy, adresu do korespondencji, nr telefonu osoby (osób), której podanie dotyczy lub oświadczenie o braku tych informacji;
- uwierzytelniona kserokopia tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości, (np. umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu spółdzielczego, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki;
- wskazanie adresów pozostałych współwłaścicieli lokalu/nieruchomości.
- kserokopie dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencje wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję), oryginały do wglądu.
 

Sposób załatwienia sprawy:
Po wpłynięciu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, kierowaniu zapytań do Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin lokalu, kontroli meldunkowych. Postępowanie to ma na celu ustalenie, czy osoba faktycznie opuściła miejsce zameldowania. Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem doręczenia. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.

 

Opłaty:
Opłata w wysokości 10 zł płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Wołczynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Wołczynie

 

Czas załatwienia sprawy:
Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.

 

Inne informacje:
Podanie o wymeldowanie składa osoba fizyczna lub prawna mająca w tym interes prawny lub obowiązek.
Opłatę skarbową uiszcza się w zależności od ilości osób (również małoletnich), w stosunku do których niezbędne będzie wydanie decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Wołczyna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 


 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. (Dz.U. z 2012r., poz. 1475)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.1282 z późn.zm.)
 

 

Informacja wytworzona przez Anna Szymczyszyn dnia 21.02.2013
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 01.03.2013. Odsłon 4751, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony