Wymeldowania

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Wołczynie
Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
pok. nr 16 (parter Urzędu)
Tel. 77 4188 446 wew. 225
e-mail: meldunki@wolczyn.pl

 

 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

Wymagane dokumenty: 

  • formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”
  • dowód osobisty lub paszport
  • w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Osoba zobowiązana do wymeldowania się lub pełnomocnik działający w jej imieniu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Opłaty:
Czynność wymeldowania jest bezpłatna. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa lub pobranie zaświadczenia - 17 zł

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Uwagi:

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

  1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
  2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.

Tryb odwoławczy:
----

 

Załącznik:

- Pełnomocnictwo

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

- Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospoliej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 Wymagane dokumenty:
- podanie o wymeldowanie, zawierające szczegółowe wyjaśnienie czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania oraz wskazanie aktualnego miejsca pobytu, zakładu pracy, adresu do korespondencji, nr telefonu osoby (osób), której podanie dotyczy lub oświadczenie o braku tych informacji;
- uwierzytelniona kserokopia tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości, (np. umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu spółdzielczego, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki;
- wskazanie adresów pozostałych współwłaścicieli lokalu/nieruchomości.
- kserokopie dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencje wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję), oryginały do wglądu.
 

Sposób załatwienia sprawy:
Po wpłynięciu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, kierowaniu zapytań do Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin lokalu, kontroli meldunkowych. Postępowanie to ma na celu ustalenie, czy osoba faktycznie opuściła miejsce zameldowania. Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem doręczenia. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.

 

Opłaty:
Opłata w wysokości 10 zł płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Wołczynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Wołczynie

 

Termin załatwienia sprawy:
Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Podanie o wymeldowanie składa osoba fizyczna lub prawna mająca w tym interes prawny lub obowiązek.
Opłatę skarbową uiszcza się w zależności od ilości osób (również małoletnich), w stosunku do których niezbędne będzie wydanie decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Wołczyna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Załączniki:

- wniosek o wymeldowanie


 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

 

Informacja wytworzona przez Anna Szymczyszyn dnia 29.03.2013
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 15.01.2016. Odsłon 4741, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony