Dodatek mieszkaniowy

Dodatki mieszkaniowe prowadzone są w pokoju nr 2

tel. 77 4 188 344 wew. 217

 

I N F O R M A C J A        

dot:  zasad i trybu przyznawania dodatków mieszkaniowych (zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych / Dz. U. Nr 71, poz 734 z późn. zm./). 

- Dodatek mieszkaniowy  przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny (najem, podnajem, własność, spółdzielcze prawo do lokalu), jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 % najniższej  emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

-Przez gospodarstwo domowe  rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora  jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które  swoje prawa  do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora.

- Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać 1/  35m2  - dla 1 osoby   2/  40m2  - dla 2 osób   3/  45m2  - dla 3 osób   4/  55m2  - dla 4 osób    5/  65m2  - dla 5 osób 6/  70m2  - dla 6 osób, a  w  razie  zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2.

- Normy powierzchni użytkowej określone powyżej podwyższa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

- Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 % 

- Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na podstawie złożonego wniosku i deklaracji o dochodach na okres 6 - miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku

-    Wydatki - podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego są następujące rodzaje wydatków:

1/ najemców i podnajemców oraz innch osób mających tytuł prawny do użytkowania lokalu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 2-5 – czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

2/ członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczenia,  podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntu,

3/ właścicieli lokali mieszkalnych – opłaty za energie cieplną i wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, 

4/ osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli budynków jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,

5/ zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego – odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

- Osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy, a nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.    

-Formularze wniosków o  przyznanie dodatku mieszkaniowego otrzymać można w Urzędzie Miejskim w Wołczynie  -  pokój nr 2 - parter, a wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod nr telefonu  77 4 188 344 - wew.217

Złożony wniosek winien spełniać wymogi ustalone w art. 7 pkt. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm) oraz Zarządzeniu Burmistrza Wołczyna w sprawie zasad składania dokumentów przez osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy z dnia 13 czerwca 2006 r. Nr 14/2006

 Wzory druków do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

deklaracja o dochodach

oświadczenie

zaświadczenie o dochodach

Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 09.01.2013
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 18.06.2021. Odsłon 11667, Wersja 13drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony