Dodatek mieszkaniowy

 

                                      I N F O R M A C J A

         dot:  zasad  i  trybu  przyznawania  dodatków  mieszkaniowych

 

Zgodnie z ustawą  z  dnia  21czerwca  2001 roku  o  najmie  lokali  mieszakaniowych 

i  dodatkach  mieszkaniowych  / Dz. U. Nr 71, poz 734/.

 

- Dodatek mieszkaniowy  przysługuje osobom mieszkającym w lokalach , do których

 mają tytuł prawny/ najem, podnajem, własność, spółdzielcze prawo do lokalu / , jeżeli

 średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa  domowego  w okresie 

 ostatnich  trzech  miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia  wniosku  o przyznanie 

 dodatku  nie  przekracza  160 %  najniższej  emerytury  w  gospodarstwie  

 jednoosobowym  i  110% w gospodarstwie  wieloosobowym   .

-Przez  gospodarstwo  domowe  rozumie  się lokatora samodzielnie zajmującego

 lokal lub lokatora  jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące

 i gospodarujące, które  swoje prawa  do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa

 tego lokatora.

- Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków

  gospodarstwa domowego nie może przekraczać

   1/  35m2  - dla 1 osoby

   2/  40m2  - dla 2 osób

   3/  45m2  - dla 3 osób

   4/  55m2  - dla 4 osób

   5/  65m2  - dla 5 osób

   6/  70m2  - dla 6 osób, a  w  razie  zamieszkania  w lokalu  większej liczby  osób 

        dla  każdej   kolejnej osoby  zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2.

- Normy powierzchni użytkowej określone powyżej podwyższa się:

   a/ o 30 %  lub  50 %   - pod warunkiem ,że udział powierzchni pokoi i kuchni

       w powierzchni  użytkowej tego lokalu nie przekracza 60% .

  b/  o 15 m2 - jeżeli w lokalu  mieszka  osoba  niepełnosprawna  poruszająca  się 

      na wózku , lub osoba  niepełnosprawna ,jeżeli niepełnosprawność wymaga

      zamieszkiwania w oddzielnym  pokoju.

- Dodatek  mieszkaniowy  przyznaje się na  podstawie złożonego wniosku i deklaracji

  o dochodach na  okres  6- miesięcy ,licząc od  pierwszego dnia  miesiąca  następującego

  po dniu złożenia wniosku

-    Wydatki -podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego są następujące rodzaje

  wydatków:

1/najemców i podnajemców oraz innch osób mających tytuł prawny do użytkowania

   lokalu , z wyjątkiem wymienionych w pkt 2-5 – czynsz albo inne opłaty za używanie

   lokalu oraz opłaty za energię cieplną , wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

2/członków spółdzielni mieszkaniowych oraz  właścicieli i najemców lokali w budynkach

   spółdzielni mieszkaniowych- opłaty za energię cieplną , wodę, odbiór nieczystości

   stałych i płynnych  oraz koszty eksploatacji i remontów , z wyłączeniem ubezpieczenia,

   podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntu,

3/właścicieli lokali mieszkalnych – opłaty  za energie cieplną  i wodę dostarczaną

   do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty

   zarządu nieruchomościąn wspólna , z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku

   od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, 

4/osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących

   ich własność oraz właścicieli budynków jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną

   i wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,

5/ zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego

   im lokalu zamiennego lub socjalnego – odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu

   prawnego oraz opłaty za energię cieplną  ,wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych ,

   z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste 

   użytkowanie gruntu.

- Osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy , nie opłaca na bieżąco należności

 za zajmowany lokal  mieszkalny ,  wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje

 się , w drodze decyzji  administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości .

Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji,

decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.    

-Formularze wniosków o  przyznanie dodatku mieszkaniowego otrzymać można

 w Urzędzie  Miejskim w Wołczynie  -  pok. nr 31 piętro I , wszelkie  niezbędne 

 informacje  można  uzyskać  pod nr telefonu  4188604   wew.114

 Wzory druków do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

deklaracja o dochodach

oświadczenie

zaświadczenie o dochodach

Informacja wytworzona przez Anna Rękas dnia 25.08.2003
Opublikowana przez Anna Rękas dnia 25.08.2003. Odsłon 11674, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 13  prawy
Początek strony