Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A

 

Dotycząca Przedsiębiorców starających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

 

 

I. Wniosek o wydanie zezwolenia winien zawierać(art. 18, ust. 5):

 

1.

Oznaczenie rodzaju zezwolenia.

2.

Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania.

3.

Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej.

4.

Przedmioty działalności gospodarczej.

5.

Adresy punktu sprzedaży.

  

II. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty                 (art. 18, ust. 6):

 

1.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis          z rejestru przedsiębiorców.

2.

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3.

Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4.

Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu, a informacje w podmiotowej sprawie można uzyskać w pokoju Nr 1, tel. 4188344 wew. 115 

 

WYJAŚNIENIA - POUCZENIE

 

1.Gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

1) Rozpoczynający działalność:

a) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2) Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

3) Opłatę, o której mowa w pkt. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży,  w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

a) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

b)    37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

- wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

c) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

4) Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 3, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 1.

5) Opłata, o której mowa w pkt. 1, ust. 1 i 3, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

6) W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

7) Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

2.  Zezwolenie organ zezwalający cofa w przypadku:

1)  nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a)   sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b)  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy,

2)  nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,

3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

5)  przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1, ust. 2,

6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

3.   Zezwolenie wygasa w przypadku:

   1)   likwidacji punktu sprzedaży,

   2)   upływu terminu ważności zezwolenia,

   3)   zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

   4)   zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

   5)   niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, ust. 2, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w pkt. 1 ust. 1 i 3 w terminach, o których mowa w pkt. 1, ust. 5.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych pkt 3, ust. 5 może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

 

 

Wzory formularzy do pobrania

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

*.rtf                          *.pdf

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 27.12.2005
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 27.12.2005. Odsłon 8316, Wersja 9drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 18  prawy
Początek strony