Wydanie dowodu osobistego

Informacje na temat przebiegu sprawy
 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
 3. Na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy podając numer wniosku o wydanie dowodu.
 
Sprawa: WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr: 17 (parter)
Telefon: 77 4188 446 wew. 226
Droga elektroniczna:- o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf
  - formularz musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez
  zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji,
  - formularz przeznaczony do wypełnienia on-line można wysyłać w formie elektronicznej przez
  ePUAP,
 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej wykonaną na jednolitym jasnym tle, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice.
 3. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o dowód osobisty – do wglądu obecny dowód osobisty lub paszport, natomiast w przypadku dzieci dowód osobisty (jeśli taki posiadają) lub legitymacja szkolna (jeżeli dzieci są w wieku szkolnym).
 4. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia lub skróconego odpisu aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Sposób złożenia wniosku o wyrobienie dowodu osobistego

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – OSOBIŚCIE !!!
 2. W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny (stawiennictwo dzieci powyżej 5 roku życia obowiązkowe).
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego za zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w obecności tej osoby za wyjątkiem dzieci do 5 roku życia).
 6. Osoba obowiązana do posiadania dowodu (ze względu na ukończenie 18 roku życia) może złożyć wniosek, samodzielnie, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Odbiór dowodu osobistego:

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.
 2. Dowód osobisty za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 3. Dowód osobisty za osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 4. Po odbiór nowego dowodu osobistego należy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty) - OSOBIŚCIE !!

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Dowód osobisty wydawany jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
 3. Na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy podając numer wniosku o wydanie dowodu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 05.02.2018
Opublikowana przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 05.02.2018. Odsłon 5774, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony