Ewidencja działalności gospodarczej

INFORMACJA

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest w pokoju nr 1

tel. 4 188 344 wew. 115

Poniedziałek w godz. 7.30 - 16.00

Wtorek - czwartek w godz. 7.30 - 15.30

Piątek w godz. 7.30 - 15.00

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z dnia 17 grudnia 1999 r. z późn. zm.)

1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zasady wpisu do rejestru określają odrębne przepisy.

2. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.

1. Dla osób zagranicznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), podejmujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się według miejsca wykonywania tej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

3. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany dalej "organem ewidencyjnym", dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

 

  1)  oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,  2)  oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, o którym mowa w art. 11 ust. 1, podmiotowej ustawy  3)  określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

  4)  wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

2. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 

3. W przypadku gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302), organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania, a zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:

 

1)  zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,2)  jeżeli po dokonaniu wpisu wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 7c pkt 1 i 3 ustawy,3)  wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców,

4)  zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, o której mowa w art. 7d ust. 2 ustawy.

      Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu także w przypadku, gdy organ ewidencyjny dokonał go z naruszeniem prawa lub dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji.

Wykreślenie w przypadku, o którym mowa w pkt 3, następuje z chwilą otrzymania przez organ

ewidencyjny informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców, w części

objętej przedmiotem działalności przekształconej spółki cywilnej, przekazanej przez Centralną

Informację Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze

Sądowym.

 

       W przypadku, o którym mowa w pkt 4, wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega 

       wykreśleniu z ewidencji prowadzonej przez dotychczas właściwy organ ewidencyjny.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:

 

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Nr 40 88760009 0000 1036 2000 0001

Wzory formularzy do pobrania

 

 

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

*.rtf

*.pdf

Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

*.rtf

*.pdf

Zgłoszenie zmian w prowadzonej działalności

*.rtf

*.pdf

 

 

Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 17.01.2007
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 17.01.2007. Odsłon 10313, Wersja 16drukuj
Wersja : lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  z 26  prawy
Początek strony