Ewidencja działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

Wymagane dokumenty

Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki (załączane, gdy zabraknie miejsca we wniosku CEiDG-1):

CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej;

CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej;

CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych;

CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych;

CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictw;

 

Wnioski do pobrania   -  biznes.gov

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP); oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych; zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Pomimo tego, że dane z wniosku CEIDG-1 trafiają do ww. instytucji (mają one dostęp do CEIDG), przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia. W przypadku, gdy przedsiębiorca deklaruje podjęcie czynności w zakresie podatku VAT (podatku od towarów i usług) zobowiązany jest do dokonania rejestracji w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku. Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.        

 

Istnieją następujące drogi złożenia wniosku:

osobiście (z ważnym dokumentem tożsamości) lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w wybranym urzędzie gminy/miasta. W gminie Wołczyn miejscem składania wniosku CEIDG-1 jest: Urząd Miejski w Wołczynie, Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych, ul. Dworcowa 1, biuro nr 1;

listownie - wypełniony wniosek można wysłać listem poleconym (w tym przypadku wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza);

elektronicznie - za pośrednictwem formularza CEIDG.

 

Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk komputerowy ze strony internetowej CEIDG (w Bazie przedsiębiorców można odszukać wpis według różnych kryteriów wyszukiwania np. podając NIP, REGON lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, następnie otworzyć odpowiedni wpis i wybrać opcję Drukuj/Pobierz PDF).

 

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatna!

 

Więcej informacji:  biznes.gov

 

Informacja wytworzona przez Paweł Nowak dnia 14.12.2023 7:48
Opublikowana przez Paweł Nowak dnia 14.12.2023 7:48. Odsłon 10313, Wersja 26