Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne prowadzone są w pokoju nr 2

tel. 4 188 344 wew. 117

 

Poniedziałek w godz. 7.30 - 16.00

Wtorek - czwartek w godz. 7.30 - 15.30

Piątek w godz. 7.30 - 15.00

 

Świadczenia rodzinne realizowane są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.

(Dz. U. Nr 228, poz. 225 z dnia 30 grudnia 2003 r. z póżniejszymi zmianami)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

2. Świadczenia rodzinne przysługują:

  1)  obywatelom polskim;

  2)  cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

  3)  (1) cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. (2) Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Art. 2. Świadczeniami rodzinnymi są:

  1)  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

  2)  świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

 

Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 27.12.2005
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 27.12.2005. Odsłon 9827, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony