Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne prowadzone są w pokoju nr 2

tel. 4 188 344 wew. 117

 

Poniedziałek w godz. 7.30 - 16.00

Wtorek - czwartek w godz. 7.30 - 15.30

Piątek w godz. 7.30 - 15.00

 

Świadczenia rodzinne realizowane są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.

(Dz. U. Nr 228, poz. 225 z dnia 30 grudnia 2003 r. z póżniejszymi zmianami)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

2. Świadczenia rodzinne przysługują:

  1)  obywatelom polskim;

  2)  cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

  3)  (1) cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. (2) Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Art. 2. Świadczeniami rodzinnymi są:

  1)  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

  2)  świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

 

Informacja dotycząca jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Dnia 25 stycznia 2006 r. opublikowana została ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 12, poz. 67) wprowadzająca jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Zmiana ta wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu ustawy tj. dnia 9 lutego br.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w urzędzie gminy w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka. O świadczenie to mogą ubiegać się więc rodziny na dzieci urodzone 9 listopada 2005 r. i później. Ponieważ termin 3-miesięczny konieczny do złożenia wniosku upływa dla tych osób w czasie obowiązywania tego przepisu. Zgodnie z art. 57 § 3 k.p.a., termin określony w miesiącach kończy się bowiem z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Brak przepisu przejściowego wyraźnie wskazującego prawo do zapomogi na dzieci urodzone przed wejściem w życie ustawy powoduje, że wprawdzie możliwa jest inna interpretacja tego przepisu, ale zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w przypadku wątpliwości, należy stosować wykładnie korzystniejszą dla obywateli.

Jeżeli rodzina, której dziecko urodziło się dnia 9 listopada 2005 r. albo po tym terminie złoży w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka wniosek (termin ten na dzieci urodzone 9 listopada 2005 r. upływa 9 lutego br., czyli pierwszego dnia obowiązywania tej ustawy) - to nabędzie prawo do zapomogi.

Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 14.02.2006
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 14.02.2006. Odsłon 9841, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 11  prawy
Początek strony