Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne prowadzone są w pokoju nr 2

tel. 4 188 344 wew. 117

 

Poniedziałek w godz. 7.30 - 16.00

Wtorek - czwartek w godz. 7.30 - 15.30

Piątek w godz. 7.30 - 15.00

 

Świadczenia rodzinne realizowane są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.

(Dz. U. Nr 228, poz. 225 z dnia 30 grudnia 2003 r. z póżniejszymi zmianami)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

2. Świadczenia rodzinne przysługują:

  1)  obywatelom polskim;

  2)  cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

  3)  (1) cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. (2) Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Art. 2. Świadczeniami rodzinnymi są:

  1)  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

  2)  świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

 

Informacja dotycząca jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Dnia 25 stycznia 2006 r. opublikowana została ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 12, poz. 67) wprowadzająca jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Zmiana ta wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu ustawy tj. dnia 9 lutego br.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w urzędzie gminy w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka. O świadczenie to mogą ubiegać się więc rodziny na dzieci urodzone 9 listopada 2005 r. i później. Ponieważ termin 3-miesięczny konieczny do złożenia wniosku upływa dla tych osób w czasie obowiązywania tego przepisu. Zgodnie z art. 57 § 3 k.p.a., termin określony w miesiącach kończy się bowiem z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Brak przepisu przejściowego wyraźnie wskazującego prawo do zapomogi na dzieci urodzone przed wejściem w życie ustawy powoduje, że wprawdzie możliwa jest inna interpretacja tego przepisu, ale zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w przypadku wątpliwości, należy stosować wykładnie korzystniejszą dla obywateli.

Jeżeli rodzina, której dziecko urodziło się dnia 9 listopada 2005 r. albo po tym terminie złoży w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka wniosek (termin ten na dzieci urodzone 9 listopada 2005 r. upływa 9 lutego br., czyli pierwszego dnia obowiązywania tej ustawy) - to nabędzie prawo do zapomogi.

Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym od 1.09.2006 r. do 31.08.2007 r. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia  18 lipca 2006 r.

w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm. [i])) zarządza się, co następuje:

 § 1. Wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”, od dnia 1 września 2006 r. wynosi miesięcznie:
1)  48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2)  64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3)  68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
§ 2. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
§ 3. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi miesięcznie:
1) 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
§ 4. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 100,00 zł na dziecko.
§ 5. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi:
1) 90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej,
w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
2) 50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

§ 6. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 153,00 zł miesięcznie.

§ 7. Wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 września 2006 r. nie ulega zmianie i wynosi 504, 00 zł.

§ 8. Wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 września 2006 r. nie ulega zmianie i wynosi 583, 00 zł.

§ 9. Od dnia 1 września 2006 r. nie ulegają zmianie wysokości pozostałych świadczeń , które wynoszą:

1)     dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka  – 1.000,00 zł;

2)     dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400, 00 zł miesięcznie;

3)     dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

a)     170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci,

b)    250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie dzieci; 

4)     świadczenie pielęgnacyjne – 420,00 zł miesięcznie;

5)     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka – 1.000,00 zł na jedno dziecko.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.[i]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366, Nr 233, poz. 1994 i Nr 267, poz. 2260 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 67, Nr 104, poz. 708 i poz. 711.   
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 21.07.2006
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 21.07.2006. Odsłon 9841, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 11  prawy
Początek strony