Udostępnienie danych os.

Udostępnianie danych osobowych

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wołczynie
Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
pok. nr 16 (parter Urzędu)
Tel. 77 4188 446 wew. 225
e-mail: meldunki@wolczyn.pl

Wymagane dokumenty:

 

 • wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców albo z rejestru zamieszkania cudzoziemców
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów)

 

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Osoby i jednostki organizacyjne

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom (art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388):

 1. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze
 2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim)
 3. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego
 4. organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu
 5. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 6. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek wymienionych podmiotów złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku korzystania z poczty elektronicznej wniosek należy przesłać na skrzynkę podawczą Urzędu e-mail info@wolczyn.pl

Sposób załatwienia sprawy:

odpowiedź na wniosek należy odebrać osobiście w pok. nr 16 lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)

 

Opłaty:

 • 31 zł opłaty za dane jednostkowe, tj. informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem w formie wpłaty do kasy Urzędu Miejskiego w Wołczynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Wołczynie 
 • bez opłat - osoby, jednostki organizacyjne i podmioty zwolnione z opłaty na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika 17 zł.

 

Czas załatwienia sprawy:
7 dni od daty złożenia wniosku, natomiast w przypadku decyzji odmownej - miesiąc

 

 

Inne informacje:

Dane mogą być też udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny oraz innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów (art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności -tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 388).

 

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

W przypadku korzystania z poczty elektronicznej wniosek należy przesłać na skrzynkę podawczą Urzędu e-mail: info@wolczyn.pl

 

 

Tryb odwoławczy:

w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Wołczyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej

 Załącznik:

- wniosek

 

 Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 783)

 

 

 

Informacja wytworzona przez Anna Duniec dnia 07.02.2106
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 15.01.2016. Odsłon 4603, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony