Udostępnienie danych os.

Udostępnianie danych osobowych

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wołczynie
Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
pok. nr 16 (parter Urzędu)
Tel. 77 4188 446 wew. 225
e-mail: meldunki@wolczyn.pl

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

 

I. Dane w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

 3) komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego

 4)  organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;

 5)  państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

 6)  Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.

II. Dane mogą być udostępnione:

 1)  osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;

 2)  jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po  wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

 3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania  zgody osób, których dane dotyczą.

Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej w pkt II podpunkt 1, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych

  Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części  wniosku - „Dane osoby, której wniosek dotyczy”  jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.).
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł
 • pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika) w kwocie 17 zł
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów)

 

Opłaty:

- Podmioty wymienione w części I – nieodpłatnie

- Podmioty wymienione w części II - odpłatnie

- 31,00 zł - za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu lub bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Wołczynie

- 17,00 zł  - opłata skarbowa: za złożenie pełnomocnictwa. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu lub bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Wołczynie

 

Termin załatwienia sprawy:

- 30 dni

 

1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

2. Udostępnione dane nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany we wniosku.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania interesu faktycznego lub prawnego. Przy wskazaniu interesu prawnego wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić  przepisy prawa materialnego, z którego wynika uprawnienie do pozyskania żądanych danych lub załączy dokumenty potwierdzające ten interes (np. wezwanie sądowe, komornicze itp.) Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego, należy wskazać interes faktyczny czyli cel pozyskania danych lub wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych

4. We wniosku należy wskazać wszystkie znane wnioskodawcy dane umożliwiające wyodrębnienie danych osoby ze zbioru.

5. Można wystąpić z wnioskiem o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 ust. 2  Kpa, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości  albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie: 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu

 

 

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następuje od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.

Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany.

 

 

 Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Załączniki:

- wniosek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.

 

 

 

Informacja wytworzona przez Anna Duniec dnia 05.05.2020 13:37
Opublikowana przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 05.05.2020 13:37. Odsłon 4603, Wersja 6