Organy Spółki i ich kompetencje

 

ORGANY SPÓŁKI I ICH KOMPETENCJE

 Zgromadzenie Wspólników : 

Jedynym Wspólnikiem jest Gmina Wołczyn .

 

I. Do  kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1)       rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,

2)       powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokrycie strat,

3)       kwitowanie Władz Spółki z wykonania przez nią obowiązków,

4)       zmiana przedmiotu działalności Spółki,

5)       zmiana umowy Spółki,

6)       podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

7)       połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

8)       rozwiązanie i likwidacja Spółki,

9)       emisja obligacji,

10)    zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie nad nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości,

11)    wyrażenie zgody na zbycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat do zarejestrowania Spółki,

12)    wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy rozwiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

13)    zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,

14)     ustalanie zasad wynagrodzania dla członków Zarządu,

15)    podejmowanie uchwał o tworzeniu określonych funduszy oraz ustalenie zasad gospodarowania nimi,

16)    powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 19, a także ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady,

17)    podejmowanie uchwał o ustanowieniu dopłat oraz ich zwrocie,

18)    uchwalenie regulaminu Zarządu,

19)    podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia Zarządu jedno lub wieloosobowego.

II. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie  handlowym.

 

Zarząd Spółki

 

  1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa wykonującego jednocześnie obowiązki Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki.
  2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
  3. Liczbę członków określa Zgromadzenie Wspólników na wniosek Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki.
  4. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
  5. Prezes Zarządu-Dyrektor Spółki może być odwołany przez  Zgromadzenie Wspólników z ważnych przyczyn.
  6. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
  7. Prezesem Zarządu – Dyrektorem Spółki jest Tomasz Olejnik.
  8. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą  albo niniejszą umową  do kompetencji Zgromadzenia Wspólników albo Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
  9. Do dokonywania czynności w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes- Dyrektor Spółki jednoosobowo, również w przypadku spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu. Jeśli Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, do reprezentowania Spółki w zakresie czynności  zwykłego zarządu, w tym zawierania umów najmu i dzierżawy, a także innych, których wartość nie przekracza równowartości 5.000(pięć tysięcy) EURO, gdy Prezes Zarządu takiej sprawy podjąć nie może, uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.
  10. Do podjęcia czynności prawnej w imieniu Spółki przekraczających dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników. Zarząd uprawniony jest do podjęcia takiej czynności na zasadach  reprezentacji określonych Aktem założycielskim.

 

Rada Nadzorcza :

 

-           Marcin Dłubak                  - przewodniczący,

-           Krzysztof  Malec                      - zastępca,

-           Grażyna   Majcherska             - sekretarz,

-          Jolanta  Kowalik                        - członek,

-          Zbigniew Olszyński               - członek.

 

1.        Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2.        Trzech członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś dwóch członków Rady Nadzorczej  wybierają pracownicy zatrudnieni w  przedsiębiorstwie Spółki z zachowaniem zasady powszechności oraz w głosowaniu bezpośrednim i tajnym.

3.        Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

4.        Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami  umowy spółki, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy :

a)       badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,

b)       badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

c)       składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. a) i b),

d)       składanie wniosków o zawieszeniu lub odwołaniu członków Zarządu lub całego Zarządu,

e)       wyrażanie opinii o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 30.07.2019
Opublikowana przez Agata Łakomska dnia 30.07.2019. Odsłon 8555, Wersja 10drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony