Organy Spółki i ich kompetencje

 

ORGANY SPÓŁKI I ICH KOMPETENCJE

 

Zgromadzenie Wspólników :

 

Jedynym Wspólnikiem jest Gmina Wołczyn .

 

I. Do  kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1)       rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,

2)       powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokrycie strat,

3)       kwitowanie Władz Spółki z wykonania przez nią obowiązków,

4)       zmiana przedmiotu działalności Spółki,

5)       zmiana umowy Spółki,

6)       podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

7)       połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

8)       rozwiązanie i likwidacja Spółki,

9)       emisja obligacji,

10)    zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie nad nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości,

11)    wyrażenie zgody na zbycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat do zarejestrowania Spółki,

12)    wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy rozwiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

13)    zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,

14)    powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu,

15)    podejmowanie uchwał o tworzeniu określonych funduszy oraz ustalenie zasad gospodarowania nimi,

16)    powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 19, a także ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady,

17)    podejmowanie uchwał o ustanowieniu dopłat oraz ich zwrocie,

18)    uchwalenie regulaminu Zarządu,

19)    podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia Zarządu jedno lub wieloosobowego.

II. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

 

Zarząd Spółki

 

  1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa wykonującego jednocześnie obowiązki Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki.
  2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
  3. Liczbę członków określa Zgromadzenie Wspólników na wniosek Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki.
  4. Zarząd Spółki jest wybierany przez Zgromadzenie Wspólników.
  5. Prezes Zarządu-Dyrektor Spółki może być odwołany przez  Zgromadzenie Wspólników z ważnych przyczyn.
  6. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
  7. Prezesem Zarządu – Dyrektorem Spółki jest Marek Mądrzycki.
  8. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą z 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997r.,poz.43  z późn. zm.) albo umową spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników albo Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
  9. Do dokonywania czynności w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes- Dyrektor Spółki jednoosobowo, również w przypadku spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu. Nadto do reprezentowania Spółki w zakresie czynności zwykłego zarządu, w tym zawierania umów najmu i dzierżawy, a także innych, których wartość nie przekracza 5.000,-(pięć tysięcy) dolarów USA, gdy Prezes Zarządu takiej sprawy podjąć nie może, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z Prokurentem albo z pełnomocnikiem.
  10. Do podjęcia czynności prawnej w imieniu Spółki przekraczających dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników. Zarząd uprawniony jest do podjęcia takiej czynności na zasadach  reprezentacji określonych Aktem założycielskim.

 

Rada Nadzorcza :

 

-          Tadeusz Olejnik         - przewodniczący,

-          Karzysztof Malec        - zastępca,

-          Wanda Kaczmarek     - sekretarz,

-          Romuald Podoliński    - członek,

-          Jarosław Nylec           - członek.

 

1.        Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2.        Trzech członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś dwóch członków Rady Nadzorczej  wybierają pracownicy zatrudnieni w  przedsiębiorstwie Spółki z zachowaniem zasady powszechności oraz w głosowaniu bezpośrednim i tajnym.

3.        Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

4.        Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami  umowy spółki, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy :

a)       badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,

b)       badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

c)       składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. a) i b),

d)       składanie wniosków o zawieszeniu lub odwołaniu członków Zarządu lub całego Zarządu,

e)       wyrażanie opinii o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, a także  nieruchomości mających charakter środków trwałych.

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 10.10.2003
Opublikowana przez Agata Łakomska dnia 10.10.2003. Odsłon 8555, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony